Instrukcje dotyczące anulowania i formularz anulowania

Konsumenci, tj. każda osoba fizyczna działająca w celach, które w całości lub w przeważającej części nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem, są uprawnieni do odstąpienia od każdej umowy na następujących warunkach:

A. Instrukcje dotyczące anulowania

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (PAJ UG (haftungsbeschränkt), Am Wieschen 1, 51570 Windeck, Deutschland, Tel: +49 (0) 2292 39 499 59, E-Mail: info@paj-gps.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki anulowania

W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej). Zwrotu kosztów dokonamy bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte przez użytkownika w początkowej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu kosztów.

Wygaśnięcie prawa do anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak użytkownik wyraźnie zgodził się, abyśmy rozpoczęli wykonywanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a użytkownik potwierdził nam swoją wiedzę o utracie prawa do odstąpienia od umowy poprzez wyrażenie zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy oraz jeżeli dostarczyliśmy użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku zawierające treść umowy, w tym wyżej wymienione warunki dotyczące przedwczesnego wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz anulowania

Aby anulować umowę, należy wypełnić i przesłać niniejszy formularz.

PAJ UG (haftungsbeschränkt)
Am Wieschen 1
51570 Windeck
Niemcy

E-Mail: info@paj-gps.de

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów (*) /o świadczenie następującej usługi (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono na (*) ____________ / otrzymano na (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli niniejszy formularz został przekazany w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić