Zasady odstąpienia od umowy & Formularz odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia zgodnie z następującymi warunkami, zgodnie z którymi konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną do celów, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani prowadzone na własny rachunek:

A. Zasady odstąpienia od umowy

Odstąpienie

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny. W przypadku umów na dostawę towarów okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub strona trzecia wskazana przez niego, która nie jest przewoźnikiem, przejęła lub przejęła posiadanie ostatnich towarów. W przypadku umów na dostarczanie niefizycznych danych, które są produkowane i dostarczane w formie cyfrowej (treści cyfrowe), okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz (PAJ UG (limited), Am Wieschen 1, 51570 Windeck, Germany, Tel .: +49 (0) 2292 39 499 59, E-Mail: info@paj-gps.de) za pomocą wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem) dotyczące decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego modelu formularza , który nie jest wymagany.

W celu zachowania okresu odstąpienia wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy Musimy spłacić natychmiast, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odwołaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Państwem; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za spłatę.

W przypadku umów na dostawę towarów możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy zwrotu lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli przesyłasz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Trzeba tylko zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wykluczenie lub przedterminowe wypowiedzenie prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w umowach o dostarczenie treści cyfrowych, jeśli rozpoczęliśmy realizację zamówienia, po tym, jak wyraźnie zgodzili się Państwo, że rozpoczniemy realizację umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy i potwierdzili Państwo swoją wiedzę na ten temat. Tracisz prawo do odstąpienia od umowy, wyrażając zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy.

B.Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij formularz i odeślij go.

An

PAJ UG (Spółka Z o.o.)
Am Wieschen 1
51570 Windeck
Deutschland
E-Mail: info@paj-gps.de

Ja / my (*) niniejszym anuluję umowę zawartą przeze mnie / nas (*) na zakup następujących towarów (*) / świadczenie następujących usług (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówione (*) ____________ / otrzymane w dniu (*)__________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta (-ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta (ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta (użytkowników) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

_________________________
Data

(*) Usuń podkreślenia

© IT-Recht Kanzlei

DOCID: ##ITK-7dfb4b1a4f361304d2120a7e8bc08b5e##

Version: 201805081819