Warunki i informacje dla klientów

Treść

 1. Zakres
 2. Wniosek
 3. Odstąpienie od umowy
 4. Ceny i warunki platności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Przyznanie praw użytkowania treści cyfrowej
 7. Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy w pzypadku umów abonamentowych
 8. Zastrzeżenie własności
 9. Odpowiedzialność za wady
 10. Obowiązujące prawo
 11. jurysdykcja
 12. Kodeks postępowania
 13. Alternatywne rozwiązywanie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „Warunkami”) PAJ UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) (zwane dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) ma ze Sprzedawcą w odniesieniu do Sprzedawca uzupełnia eksponowane towary w swoim sklepie internetowym. Tym samym wyklucza się uwzględnienie własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 W przypadku umów na dostarczanie treści cyfrowych, niniejsze warunki i postanowienia mają odpowiednie zastosowanie, o ile nie postanowiono inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani ich niezależna działalność zawodowa nie może zostać przypisana. Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która wykonuje transakcję prawną podczas wykonywania swojej komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

1.4Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych warunków to wszelkie dane nie na fizycznym nośniku danych, które są produkowane w formie cyfrowej i dostarczane przez sprzedawcę w ramach przyznania określonych praw użytkowania regulowanych na tych warunkach.

1.5 Przedmiotem umowy może być – w zależności od opisu produktu sprzedającego – zarówno zakup towaru w drodze jednorazowej dostawy, jak i zakup towaru w drodze stałej dostawy (dalej „umowa abonamentowa”). W przypadku umowy subskrypcji sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć klientowi towary objęte umową na czas uzgodnionego okresu obowiązywania umowy w umownych terminach.

2) Wniosek

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedającego nie stanowią wiążących ofert sprzedającego, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. W takim przypadku, po tym jak klient umieści wybrany towar w wirtualnym koszyku i przeszedł proces elektronicznego składania zamówienia, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę kontraktową w odniesieniu do towarów znajdujących się w koszyku. Ponadto klient może złożyć ofertę telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą do sprzedawcy

2.3Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

,

 • przesyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia
  lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail),
  w którym to przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia u klienta jest miarodajne,
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta,
  w którym to przypadku decydujący jest dostęp towarów do klienta,
  
 • Prosimy klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia

Jeżeli dostępnych jest kilka wyżej wymienionych rozwiązań, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw pojawia się jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu oferty przez klienta do uruchomienia i kończy się wraz z upływem piątego dnia, następującego po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany jego deklaracją intencji

2.4  Składając ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedającego i przesłany do klienta po wysłaniu zamówienia oprócz tych warunków na piśmie (np. E-mail, faks lub list). Jednakże tekst umowy nie może zostać pobrany przez klienta po wysłaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sprzedawcy.

2.5  Zanim zamówienie zostanie złożone na formularzu zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być przez to funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest ekran na ekranie. W ramach procesu elektronicznego składania zamówień klient może poprawić swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, dopóki nie kliknie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6  Przetwarzanie i kontaktowanie zamówień odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail do realizacji zamówienia jest prawidłowy, tak aby e-maile wysłane przez sprzedającego mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności, przy korzystaniu z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie zamówione przy realizacji zamówienia mogą zostać dostarczone.

3) Odstąpienie od umowy

3.1Konsumenci mają  prawo do odstąpienia od umowy.

3.2  Dalsze informacje na temat prawa do odwołania wynikają z zasad anulowania przez sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 

Jeżeli w opisie produktu sprzedawcy nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi,
które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży.
Jeśli to konieczne, dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w opisie danego produktu.

4.2

W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w indywidualnych przypadkach
mogą zostać naliczone dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
i które musi ponieść klient. Należą do nich na przykład koszty przekazania pieniędzy przez
instytucje kredytowe (na przykład opłaty za przelew, opłaty za kursy wymiany) lub cła lub podatki
przywozowe (na przykład cła). Takie koszty mogą zostać poniesione w związku z transferem środków,
nawet jeśli dostawa nie jest dokonywana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcja płatności zostanie przekazana klientowi w sklepie internetowym sprzedającego.

4.4 Jeżeli płatność została uzgodniona przelewem bankowym, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 

W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal,
płatność jest przetwarzana za pośrednictwem usługi płatniczej
PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal"),
zgodnie z warunkami Warunków korzystania z serwisu PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua / userappreement-full
lub - jeśli klient nie ma konta PayPal - na warunkach płatności bez konta PayPal, dostępnego pod adresem https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax- pełna.

4.6 

W przypadku wyboru metody płatności "NATYCHMIAST",
płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "NATYCHMIAST").
Aby być w stanie zapłacić kwotę faktury "NATYCHMIAST", klient musi mieć konto bankowości internetowej PIN / TAN włączone do udziału w "NATYCHMIAST",
legitymizować się w trakcie procesu płatności i mieć zlecenie płatnicze w stosunku do "NATYCHMIAST". potwierdzić.
Transakcja płatnicza zostanie wykonana natychmiast po "NATYCHMIASTU", a rachunek bankowy klienta zostanie obciążony. 
Więcej informacji na temat metody płatności "NATYCHMIAST" można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.7

Jeśli wybierzesz metodę płatności "Faktura PayPal", sprzedający przypisuje swoje roszczenie dotyczące płatności do PayPal.
Przed zaakceptowaniem zlecenia sprzedawcy, PayPal przeprowadzi kontrolę kredytową, korzystając z przesłanych informacji o kliencie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi metody płatności "PayPal Rechnung" w przypadku negatywnego wyniku badania. 
Jeśli metoda płatności "PayPal invoice" została zatwierdzona przez PayPal, klient musi zapłacić kwotę faktury w ciągu 30 dni od otrzymania towaru do PayPal,
pod warunkiem, że PayPal nie określi żadnego innego terminu płatności. W takim przypadku może on zapłacić tylko firmie PayPal z efektem rozładowania długu.
Jednak sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, nawet w przypadku przydzielania roszczeń. Na przykład do towarów, czas dostawy,
wysyłka, zwroty, reklamacje, oświadczenia o unieważnieniu i przesyłki lub kredyty. Ponadto Ogólne Warunki Korzystania dotyczące korzystania z płatności PayPal za faktury dostępne są na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.

.

4.8

Jeśli wybierzesz metodę płatności "Polecenie zapłaty PayPal", PayPal odliczy kwotę faktury z rachunku bankowego klienta po wystawieniu polecenia zapłaty SEPA,
ale nie przed upływem terminu wstępnych informacji w imieniu sprzedawcy. Wstępne powiadomienie ("Wstępne powiadomienie") to każde powiadomienie (np. Faktura, polisa, umowa) do klienta, który ogłasza obciążenie za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA.
Jeżeli polecenie zapłaty nie zostanie umorzone z powodu braku wystarczającego pokrycia rachunku lub z powodu podania niewłaściwego rachunku bankowego lub sprzeczności z rachunkiem klienta, chociaż nie jest do tego uprawniony,
klient musi ponieść obciążenie zwrotne odpowiedniej instytucji kredytowej, jeżeli odpowiada za to. ,

4.9

W przypadku wybrania metody płatności polecenia zapłaty poprzez przetwarzania płatności Stripe za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., C / O A & L Goodbody, IFSC, Północna ściana Quay, Dublin 1, Irlandia
odbywa się (dalej jako "Stripe"). W tym przypadku Stripe ciągnie kwota faktury po uruchomieniu SEPA mandat polecenia zapłaty, jeden, lecz nie przed upływem terminu wstępnych informacji w imieniu sprzedawcy przez konto bankowe klienta. 
Informacje wstępne ( „pre-zgłoszenie”), każda wiadomość (na przykład, rachunkowości, polityki, umowy) do klientów zapowiadających ładunek za pomocą polecenia zapłaty SEPA.
Jeśli polecenie zapłaty nie zaszczycony z powodu niewystarczających środków finansowych lub ze względu na wskazania fałszywego konta bankowego lub sprzeczne klienta o jego zapłaty, mimo że nie jest uprawniony do tego,
że klient musi ponieść koszty odwrócenia odpowiednich opłat bankowych, jeśli on jest za to odpowiedzialny , Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli kredytowej po wybraniu metody płatności SEPA
i odrzucić tę metodę płatności dla negatywnej kontroli kredytowej

.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się drogą pocztową na adres dostawy wskazany przez klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany podczas przetwarzania zamówienia przez sprzedającego.

5.2 Jeżeli firma transportowa odeśle towar sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, w których klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostarczenia przesyłki lub w sytuacji, gdy tymczasowo uniemożliwiono mu skorzystanie z oferowanej usługi, chyba że sprzedawca poinformował go o usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem. miałem. Ponadto nie ma to zastosowania do kosztu przesyłki, jeżeli klient skutecznie skorzystał z prawa do odstąpienia. Koszty powrotu obowiązują w przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia przez klienta od postanowienia zawartego w polityce anulowania sprzedającego.

5.3Odbiór z przyczyn logistycznych nie jest możliwy.

6) Przyzanie praw użytkowania treści cyfrowej

6.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie treści w sklepie internetowym sprzedawcy, sprzedawca udziela klientowi niewyłącznego, lokalnie i czasowo nieograniczonego prawa do wykorzystywania dostarczonej treści do celów prywatnych i biznesowych.

6.2 Przekazywanie treści stronom trzecim lub tworzenie kopii stronom trzecim poza zakresem niniejszych warunków jest niedozwolone, chyba że sprzedawca wyraził zgodę na przekazanie licencji umownej stronie trzeciej.

6.3 Przyznanie praw staje się skuteczne dopiero wtedy, gdy klient całkowicie zapłaci umowne wynagrodzenie. Sprzedawca może zezwolić na wykorzystanie treści umownych nawet tymczasowo przed upływem tego czasu. Przeniesienie praw nie następuje poprzez takie tymczasowe zezwolenie.

7) Czas trwania umowy i rozwiązanie umowy w przypadku umów abonamentowych

7.1 Umowy abonamentowe są ograniczone czasowo, za okres obowiązywania umowy wskazany w odpowiednim opisie produktu w sklepie internetowym sprzedającego i wygasają automatycznie po upływie okresu obowiązywania umowy.

7.2 Prawo do wyjątkowego rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Istotny powód jest taki, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku i ważąc interesy obu stron, nie można zasadnie oczekiwać, że część końcowa będzie kontynuowała stosunek umowny do czasu uzgodnionego zakończenia lub wygaśnięcia okresu wypowiedzenia.

7.3Wypowiedzenie musi nastąpić na piśmie lub w formie tekstowej (np. E-mailem).

8) Zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedawca podejmie z wyprzedzeniem, zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

9)  Odpowiedzialność za wady(Gwarancja)

9.1 Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

9.2 Klient jest proszony o zgłoszenie dostarczonego towaru z oczywistymi stratami transportowymi do doręczyciela i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeżeli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia dotyczące wad.

10) Obowiązujące prawo

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu dóbr ruchomych. Dla konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest wycofana przez obowiązkowe przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11) Jurysdykcja

Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec,
wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeżeli klient znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec,
miejscem prowadzenia działalności przez sprzedającego jest wyłączna jurysdykcja dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta.
Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym razie uprawniony do zwracania się do sądu w siedzibie klienta.

12) Kodeks postępowania

 • Sprzedawca przesłał warunki udziału w inicjatywie eCommerce „Fairness in Commerce”, którą można obejrzeć w Internecie pod adresem http://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
 • Sprzedawca przedłożył kryteria jakości Trusted Shops,
  które są dostępne w Internecie pod adresem 
  http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_en.pdf.

13) Alternatywne rozwiązywanie sporów

13.1Komisja UE zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów serwisowych z udziałem konsumenta.

13.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką radą arbitrażową.

© IT-Recht Kanzlei

DOCID: ##ITK-e4fad0f9cc634b0ce10320dee2d32d26##

Version: 201805111948